ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (855) 12 999 031 info@cambodiatourismindustry.org

អាជ្ញាបណ្ណ : មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖
អាជ្ញាបណ្ណ ថ្មី
1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់)
2. វិញ្ញាបនប័ត្រប្រលងជាប់មគ្គុទេសក៏ ចេញដោយក្រសួងទេសចរណ៍ (០១ច្បាប់)
3. វិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យសុខភាព កាយសម្បទា ចេញដោយនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ ឬមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រុង ឬគ្លីនិកឯកជនក្នុងខេត្តក្រុងដែល ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងទេសចរណ៍ និងក្រសួងសុខាភិបាល (០១ច្បាប់)
4. សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងវិក្រឹត្យការថតចំលង (០១ច្បាប់)
5. លិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមាយាទចេញដោយប៉ុស្តិ៍នគរបាល រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ដែលខ្លួនរស់នៅ (០១ច្បាប់)
6. ប្រវត្តិរូបមានបិទរូបថត (០១ច្បាប់)
7. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់)
8. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង)
9. តារាងត្រួតពិនិត្យមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ (០១ច្បាប់)
អាជ្ញាបណ្ណ បន្ត
1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់)
2. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់)
3. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង)
4. តារាងត្រួតពិនិត្យមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ (០១ច្បាប់)