ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (855) 12 999 031 info@cambodiatourismindustry.org

អាជ្ញាបណ្ណ : ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖
អាជ្ញាបណ្ណ ថ្មី
1. លក្ខន្តិកៈ (សំរាប់ក្រុមហ៊ុន) (០១ច្បាប់)
2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់)
3. លិខិតបញ្ជាក់ទីស្នាក់ការ ឬកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន (០១ច្បាប់)
4. លិខិតកក់ប្រាក់ធានាអាជីវកម្មពីធានាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា (FTB)(០១ច្បាប់)
5. វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (០១ច្បាប់)
6. កិច្ចសន្យាអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់)
7. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង)
8. អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ច្បាប់ដើម ឬទុតិយតាត្រាក្រហម (០១ច្បាប់)
9. ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (០១ច្បាប់)
អាជ្ញាបណ្ណ បន្ត
1. កិច្ចសន្យាអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់)
2. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង)
3. លិខិតកក់ប្រាក់ធានាអាជីវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីពីធានាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា (FTB) (០១ច្បាប់)
4. ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (០១ច្បាប់)