ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (855) 12 999 031 info@cambodiatourismindustry.org

អាជ្ញាបណ្ណ : ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរតាមផ្លូវទឹក

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖
អាជ្ញាបណ្ណ ថ្មី
1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់)
2. វិញ្ញាបនប័ត្រ ( លក្ខន្តិកៈ) ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះក្នុង បញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដែលចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានី ខេត្ត (០១ច្បាប់)
3. ប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត ចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (០១ច្បាប់)
4. ប័ណ្ណបើកបរ និង ប័ណ្ណយន្តការ ចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (០១ច្បាប់)
5. សៀវភៅត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត ចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (០១ច្បាប់)
6. វិញ្ញាបនប័ត្រធានារ៉ាប់រង (០១ច្បាប់)
7. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់)
8. រូបថតយានយន្ត (១០ x ១៥)
9. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង)
អាជ្ញាបណ្ណ បន្ត
1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់)
2. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់)
3. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង)
4. ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (០១ច្បាប់)
5. អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ច្បាប់ដើម ឬទុតិយតាត្រាក្រហម (០១ច្បាប់)