ប្តូរពាក្យសម្ងាត់គណនី

*

របៀបផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់គណនី

  1. សូមបំពេញអ៊ីម៉ែល និង កូដ
  2. សូមពិនិត្យប្រអប់សារ និងស្វែងរកតំណរភ្ជាប់ (សូមអានការណែនាំក្នុងសារនោះ)
  3. សូមចុច ឬ Copy តំណរភ្ជាប់នោះដាក់លើ Browser
  4. សូមបំពេញពាក្យសម្ងាត់ថ្មី

បន្ទាប់បានផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់រួច អ្នកអាចប្រើវាសម្រាប់ការចូលប្រព័ន្ធចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

---------------

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានបញ្ហាក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារយើងតាមរយៈព័ត៌មានខាងក្រោម។

ចូលប្រព័ន្ធ