អាសយដ្ឋាន

ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ ៖ (+៨៥៥) ២៣៥៣១ ០៩៩៩

អ៊ីម៉ែល ៖ tourismindustry.cam@gmail.com

ផ្ញើរសារមកកាន់យើង

@
*

ចូលប្រព័ន្ធ