អាជ្ញាបណ្ណ កីឡាទេសចរណ៍

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

 • ១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ២. លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ឬជួសជុលចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (០១ច្បាប់) *
 • ៣. លិខិតបញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គីភ័យ និងប្រព័ន្ធការពារ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាពចេញដោយ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឬស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត-ក្រុង (០១ច្បាប់) *
 • ៤. របាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេស (០១ច្បាប់) *
 • ៥. វិញ្ញាបនប័ត្រធានារ៉ាប់រង (០១ច្បាប់)
 • ៦. វិញ្ញាបន័បត្រ (លក្ខនិ្តកៈ) ឬ លិខិតបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដែលចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម រាជធានី ខេត្ត (០១ច្បាប់) *
 • ៧. ការយល់ព្រមជាលាយល័ក្ខអក្សររបស់ម្ចាស់ក្នុងករណី អាជីវករដែលមិនមែនជាម្ចាស់អាជីវកម្ម (០១ច្បាប់) *
 • ៨. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ៩. រូបថត (៤x៦) (របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

 • ១. អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ច្បាប់ដើម ឬទុតិយតាត្រាក្រហម (០១ច្បាប់)
 • ២. បណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (០១ច្បាប់)
 • ៣. លិខិតបញ្ជាក់ទីតាំង (បើសិនផ្លាស់ប្តូរ) (០១ច្បាប់) *
 • ៤. លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដោយមានហត្ថលេខាពីម្ចាស់អាជ្ញាបណ្ណ (ករណីផ្ទេរ-លក់អាជ្ញាបណ្ណ ឬប្តូរអ្នកគ្រប់គ្រង) (០១ច្បាប់)

ចូលប្រព័ន្ធ