អាជ្ញាបណ្ណ មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

 • ១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ២. វិញ្ញាបនប័ត្រប្រលងជាប់មគ្គុទេសក៏ ចេញដោយក្រសួងទេសចរណ៍ (០១ច្បាប់) *
 • ៣. វិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យសុខភាព កាយសម្បទា ចេញដោយនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ ឬមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ក្រុង ឬគ្លីនិកឯកជនក្នុងខេត្តក្រុងដែល ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងទេសចរណ៍ និងក្រសួងសុខាភិបាល (០១ច្បាប់) *
 • ៤. សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងវិក្រឹត្យការថតចំលង (០១ច្បាប់)
 • ៥. លិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមាយាទចេញដោយប៉ុស្តិ៍នគរបាល រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ដែលខ្លួនរស់នៅ (០១ច្បាប់) *
 • ៦. ប្រវត្តិរូបមានបិទរូបថត (០១ច្បាប់) *
 • ៧. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ៨. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *
 • ៩. តារាងត្រួតពិនិត្យមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ (០១ច្បាប់)

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

 • ១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ២. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ៣. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *
 • ៤. អាជ្ញាបណ្ណមគ្គុទ្ទេសក៍ចាស់ថតចំលងដោយមានចុះហត្ថលេខា និងត្រារបស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត (ពេលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ត្រូវប្រគល់អាជ្ញាបណ្ណចាស់ច្បាប់ដើមមកក្រសួងតាមរយៈមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត) (០១ច្បាប់) *
 • ៥. ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស ឬលិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមាយាទ (០១ច្បាប់) *
 • ៦. តារាងត្រួតពិនិត្យមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ (០១ច្បាប់)

ចូលប្រព័ន្ធ