អាជ្ញាបណ្ណ ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរតាមផ្លូវគោក

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

 • ១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ២. វិញ្ញាបនប័ត្រ ( លក្ខន្តិកៈ) ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះក្នុង បញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដែលចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានី ខេត្ត (០១ច្បាប់) *
 • ៣. ប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត ចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (០១ច្បាប់) *
 • ៤. ប័ណ្ណបើកបរ និង ប័ណ្ណយន្តការ ចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (០១ច្បាប់) *
 • ៥. សៀវភៅត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត ចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (០១ច្បាប់) *
 • ៦. វិញ្ញាបនប័ត្រធានារ៉ាប់រង (០១ច្បាប់) *
 • ៧. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ៨. រូបថតយានយន្ត (១០ x ១៥) *
 • ៩. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

 • ១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ២. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ៣. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *
 • ៤. អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ច្បាប់ដើម ឬទុតិយតាត្រាក្រហម (០១ច្បាប់) *
 • ៥. ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (០១ច្បាប់) *

ចូលប្រព័ន្ធ